روح افزا

۱۸آبان
رویکرد شورای پنجم از منظر مدیریتی در بحث اربعین رویکرد شفافیت است

رویکرد شورای پنجم از منظر مدیریتی در بحث اربعین رویکرد شفافیت است

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری، تجریش گفت: تفاوت این دوره با دوره قبلی شورا صرفاً در جهت مدیریت و تخصیص منابع است، نگاه‌ها و نگرش‌های سیاسی در مساله‌ اربعین جایی ندارد چراکه دین و اعتقادات ما یکسان است و تنها خلوص نیت سبب برتری افراد است و نوع نگاه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی هیچ برتری برای افراد نسبت به یکدیگر ندارد.