روحیه مدیریت جهادی در اداره شهر تهران و کشور حاکم باشد