روحانی کاروان حج

۱۶شهریور
جزئیات حمله تکفیری ها به روحانی کاروان حجاج ایرانی

جزئیات حمله تکفیری ها به روحانی کاروان حجاج ایرانی

عوامل تکفیری با حمله به روحانی یکی از کاروان های حجاج ایرانی، وی را مجروح کردند.