روحانی در همایش کارگران

۰۱اسفند
نیازی به نصیحت هیچ غیرایرانی نداریم/ مردم ما آگاه و بیدار هستند

نیازی به نصیحت هیچ غیرایرانی نداریم/ مردم ما آگاه و بیدار هستند

رئیس جمهور گفت: نیازی به نصیحت هیچ غیرایرانی نداریم، چرا که مردم ما آگاه و بیدار بوده و مصالح خود را به خوبی تشخیص می‌دهند و مطمئناً اصلح‌ترین افراد را از بین کاندیداها انتخاب خواهند کرد.