روحانی-حکمرانی-شایسته-می‌تواند-جامعه- تهرانیوز

۲۴دی
روحانی: حکمرانی شایسته می‌تواند جامعه را درست هدایت کند

روحانی: حکمرانی شایسته می‌تواند جامعه را درست هدایت کند

رئیس‌جمهور تاکید کرد: امروز در منطقه شاهد بودید گروه‌هایی که به جنایات پرداختند از بمب و موشک و اینترنت و فضای مجازی استفاده کردند. آنها که خاورمیانه را به آشوب کشیدند کسانی بودند که در فهم درست از مسائل اجتماعی عقب ماندند و از تکنولوژی هم برای انحراف جامعه استفاه کردند.