روحانی به

۱۳آذر
آیا روحانی به مناظره با احمدی نژاد تن میدهد؟!

آیا روحانی به مناظره با احمدی نژاد تن میدهد؟!

نفس این دعوت به خودی خود می‌تواند دست منتقدان دولت فعلی را در آینده باز بگذارد به گونه‌ای که خواهند گفت روحانی در صورت داشتن صداقت در گفتارش دعوت احمدی‌نژاد را باید می‌پذیرفت.