روحانی به مشاوران خوداجازه ندهد که سخنان بیهوده به زبان بیاورند.

۲۹دی
مشاوران رییس جمهور مواظب حرف زدن خود باشند

مشاوران رییس جمهور مواظب حرف زدن خود باشند

امام جمعه رباط کریم گفت: متاسفانه گاهی افراطیون سخنانی را می گویند که شایسته نیست، و رای کسانی را که به رییس جمهور منتخب رای نداده نادیده انگاشته و به آنها برچسب می زند اینگونه افراد باید مواظب حرف زدن خود باشند. آقای دکتر روحانی باید مشاوران خود را کنترل کند و به آن ها اجازه ندهد که سخنان بیهوده را بر زبان بیاورند.