روحانی به رییس جمهور آمریکا نامه نوشته بود

۱۱تیر
روحانی به رییس جمهور آمریکا نامه نوشته بود

روحانی به رییس جمهور آمریکا نامه نوشته بود

کوریه انترناسیونال،هفته نامه فرانسوی زبان، در شماره اخیر خود نه به پیروزی حسن روحانی بلکه به توانایی های او با توجه به سابقه اش می پردازد.