روحانی باید مشاوران خود را کنترل کند

۲۹دی
مشاوران رییس جمهور مواظب حرف زدن خود باشند

مشاوران رییس جمهور مواظب حرف زدن خود باشند

امام جمعه رباط کریم گفت: متاسفانه گاهی افراطیون سخنانی را می گویند که شایسته نیست، و رای کسانی را که به رییس جمهور منتخب رای نداده نادیده انگاشته و به آنها برچسب می زند اینگونه افراد باید مواظب حرف زدن خود باشند. آقای دکتر روحانی باید مشاوران خود را کنترل کند و به آن ها اجازه ندهد که سخنان بیهوده را بر زبان بیاورند.