روحانی انگلیس

۰۳مهر
عکس یادگاری روحانی با پرچم انگلیس

عکس یادگاری روحانی با پرچم انگلیس

رئیس جمهور کشور مان در این تصویر به گونه ایی نشسته است که گویا عکس سلفی با پرچم استعمار گر پیر می اندازد.