روحانی آمر به معروف

۲۷اردیبهشت
حتما باید من هم شهید شوم که مسئولان پیگیر شوند!

حتما باید من هم شهید شوم که مسئولان پیگیر شوند!

دو شب پیش روحانی آمر به معروف اسلامشهری به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت.