روحانی آمار

۲۸مهر
۳۶ واقعیت اقتصاد ایران در ۱۱۰۰ روزی که گذشت!

۳۶ واقعیت اقتصاد ایران در ۱۱۰۰ روزی که گذشت!

مطالبه رئیس دولت تدبیر و امید در آخرین ماههای فعالیت دولت یازدهم در خصوص بیان واقعیات اقتصاد ایران در شرایطی مطرح شد، که به نظر می رسد تحقق آن چندان به مذاق دولتمردان تدبیر و امید خوشایند نباشد.