روترهای Netgear

۰۵تیر
شناسایی آسیب‌پذیری در ۷۹ مدل از روترهای Netgear

شناسایی آسیب‌پذیری در ۷۹ مدل از روترهای Netgear

آسیب‌پذیری وصله‌نشده‌ای در ۷۹ مدل مختلف از روترهای Netgear شناسایی‌ شده که برخی مدل‌های سال ۲۰۰۷ را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.