روبان

۰۶آذر
شاهکار عجیب اعضای شورای شهر تهران؛ ژست «خشونت علیه زنان» با روبان اشتباهی

شاهکار عجیب اعضای شورای شهر تهران؛ ژست «خشونت علیه زنان» با روبان اشتباهی

اعضای شورای شهر تهران روز گذشته برای حمایت از پویش ممنوعیت علیه زنان روبان نارنجی بر سینه زدند، غافل از اینکه این روبان حمایت از حیوانات است.