روایت فتح خرمشهر

۰۳خرداد
همه چیز درباره فتح خرمشهر به روایت شاهدان عینی

همه چیز درباره فتح خرمشهر به روایت شاهدان عینی

چه شد که رزمندگان ایرانی با کمترین تجهیزات و امکانات در مقابل ارتش تا دندان مسلح بعث، خرمشهر را آزاد کردند؟