روایتی متفاوت از طوفان شن در طبس

۰۵اردیبهشت
روایتی متفاوت از طوفان شن در طبس

روایتی متفاوت از طوفان شن در طبس

از ستاد مشترک خبر دادند که باقیمانده گروه عملیات دلتا از فضای ایران خارج شده‌اند. ولی مهم‌ترین کار، یعنی چگونگی اعلام این خبر به ملت آمریکا باقی مانده بود.