روان گردان ها

۰۵مهر
اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها یک ضرورت است

اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها یک ضرورت است

رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر که سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای مشارکت همگانی مبارزه با اعتیاد فرا خوانده شدند، مهم است اما نباید آگاه‌سازی خانواده را فراموش کرد چرا که این نهاد پایه‌های اصلی مبارزه را تشکیل می‌دهد.