روان شناسی

۱۹مهر
رهایی بشر از ناآرامی چاره ای جز عدول از روان شناسی مدرنیته و بازگشت به مبانی اسلامی ندارد

رهایی بشر از ناآرامی چاره ای جز عدول از روان شناسی مدرنیته و بازگشت به مبانی اسلامی ندارد

مسوول نهاد رهبری در دانشگاه های استان اصفهان تاکید کرد: تنها راه رسیدن به آرامش روانی آن است که آموزه های دینی و سنتی مورد توجه و بازیابی قرار گیرد و اصول و مبانی علم روان شناسی بر اساس نگاه توحیدی و وحیانی تدوین شود.

۱۵مهر
تحول موردی روان شناسی /آمار بالای طلاق ناشی از بیگانگی افراد با مسائل روان شناسی است

تحول موردی روان شناسی /آمار بالای طلاق ناشی از بیگانگی افراد با مسائل روان شناسی است

قمرانی گفت : تحول علم روان شناسی باید موردی صورت گیرد؛ بحث آزادی جنسی مطرح شده در علم روان شناسی غرب همخوانی با منابع دینی و فرهنگ بومی ما ندارد لذا بحث تحول علم روان شناسی با پژوهش و تحقیق جدی دنبال شود که این امر نیاز به هم اندیشی علمای حوزه و دانشگاه دارد.