روان درمان

۰۴اردیبهشت
مراقب دام روان درمان ‌گرهای مجازی باشید

مراقب دام روان درمان ‌گرهای مجازی باشید

اگر سری به فضای مجازی بزنید متوجه صفحه روان درمان‌هایی می‌شوید که عده زیادی آن‌هارا دنبال می‌کنند. اما آیا می‌توان به این افراد اعتماد کرد؟