روان‌خوانی

۰۶خرداد
قرآن کریم سلامت آینده را تضمین می‌کند

قرآن کریم سلامت آینده را تضمین می‌کند

بانوان با فراگیری، توجه به مفهوم و معانی قرآن زمینه آشنایی افراد خانواده را با قرآن ایجاد خواهند، هدایت فرزندان در مسیر قرآن برای آینده آنان بسیار تاثیرگذار است.