روانکارها

۰۹فروردین
تأثیر کاهش قیمت نفت بر روانکارها

تأثیر کاهش قیمت نفت بر روانکارها

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ابهامات زیادی را میان فعالان و اهالی بازار سرمایه ایجاد کرده است.