رواج مشاغل ناچاری در بازار کار ایران

۱۵اسفند
رواج مشاغل ناچاری در بازار کار

رواج مشاغل ناچاری در بازار کار

بازار کار با پدیده دستفروشان جوان مواجه و تعداد آنها در پایان سال چند برابر شده است، آنها می‌گویند از یافتن شغل رسمی ناامید شده و برای گذران زندگی و کسب روزی به دستفروشی رو آورده‌اند.