روابط متقابل

۰۹شهریور
به دنبال روابط متقابل با آمریکا نیستیم

به دنبال روابط متقابل با آمریکا نیستیم

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه هدف اصلی از توافقنامه ژنو فراهم کردن فضای مناسب و آرام برای مذاکرات اصلی بود گفت: هدف ما در مذاکرات کنونی رسیدن به توافقنامه فراگیر است و تصور می کنیم امکان دستیابی به نتایج مورد نظر وجود دارد، اما مسایل و مشکلات مطرح فراتر از چیزی است که ما تصور می کردیم. همچنان فاصله نسبتا زیادی در مواضع دو طرف وجود دارد.