روابط عمومی ها

۲۷اردیبهشت
تبیین نقش روابط عمومی ها در جامعه امروز
از سوی فرماندار بهارستان صورت گرفت؛

تبیین نقش روابط عمومی ها در جامعه امروز

فرماندار شهرستان بهارستان گفت: نقش و تاثیر مثبت روابط عمومی های پویا و فعال در جامعه امروزی غیرقابل انکار است.