روابط عمومی های پیشوا

۳۰اردیبهشت
روابط عمومی نقطه اتصال مردم و مسوولین است

روابط عمومی نقطه اتصال مردم و مسوولین است

در ادامه سید جمال جلیلی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان پیشوا، روابط عمومی را پیشانی ادارات برشمرد و گفت: روابط عمومی نقطه اتصال مردم و مسولین است ضمن آنکه روابط عمومی اختصاصی نبوده و متعلق به همه مردم و ملت است و آنچه مهم است و روابط عمومی با آن مواجه است تنظیم روابط مسئولین با مردم، مسئولین با مسئولین و یکایک اقشار جامعه با روابط عمومی است که اگر این تنظیمات درست صورت پذیرد عملکرد دستگاه ها به درستی به مردم بازگو خواهد شد.