روابط عمومی اداره ورزش و جوانان

۳۱اردیبهشت
از روابط عمومی برتر تقدیر شد

از روابط عمومی برتر تقدیر شد

مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا به عنوان روابط عمومی برتر شهرستان پیشوا در سال ۹۲ معرفی شد.