روابط دیپلماتیک با لندن

۰۵مهر
دستگاه دیپلماسی ما نباید ساده لوحانه و خوشبینانه به روباه پیر و مکار اعتماد کند

دستگاه دیپلماسی ما نباید ساده لوحانه و خوشبینانه به روباه پیر و مکار اعتماد کند

پس از سخنان سخیف نخست وزیر انگلیس در سازمان ملل در خصوص کشورمان، نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولت در اظهاراتی ضمن محکوم کردن این اظهارات گستاخانه تاکید کردند: تهران نیازی به روابط دیپلماتیک با لندن ندارد.