روابط خانوادگی

۲۴فروردین
قرنطینه بهترین فرصت برای مدیریت رفتار و بهبود روابط خانوادگی است

قرنطینه بهترین فرصت برای مدیریت رفتار و بهبود روابط خانوادگی است

کارشناس مسائل فرهنگی گفت: خانواده‌ها به‌ویژه پدر و مادر اگر قرنطینه را به درستی مدیریت کنند، فرصت بسیار خوبی برای تحکیم روابط خانوادگی محسوب می‌شود.