روابط ایران و عربستان

۰۳شهریور
دلیل اختلاف عربستان و امارات چیست ؟

دلیل اختلاف عربستان و امارات چیست ؟

طی دو ، سه هفته گذشته اختلافات عربستان و امارات آشکارتر شده و محور ارتجاع عربی به سرکردگی این دو کشور در حال فروپاشی است اما دلیل اختلاف عربستان و امارت چیست ؟