روابط ایران و سوریه

۳۱شهریور
خط لوله نفتی ایران و سوریه ؛ نقشه‌ای برد، برد برای تمام طرفها

خط لوله نفتی ایران و سوریه ؛ نقشه‌ای برد، برد برای تمام طرفها

مسئله امنیت خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین مناطق نفتی و انتقال نفت در جهان موضوع داغ رسانه‌های خارجی شده و کشورهای نفتی به دنبال انتقال نفت خود به خارج از این منطقه هستند. در این میان مسئله خط لوله ایران و سوریه از همه داغ‌تر شده است.