رهنورد

۳۱شهریور

جزییاتی از عمل و هزینه های پزشکی میرحسین موسوی

در ۱۰ روز گذشته نیز در سه بیمارستان مختلف، وی و همسرش تحت آزمایش های کلی، جزیی و چکاب قرار گرفته اند که آزمایش ها نشان داد مشکل جدی به جز کهولت سن در وی وجود ندارد.