رهبر جامعه

۰۵خرداد
تعهدی پذیرفته شد که تضمینی نداشت!

تعهدی پذیرفته شد که تضمینی نداشت!

کارشناس مسائل سیاسی گفت: در طول مذاکرات علی‌رغم وجود سابقه تاریخی قراردادها و پیمان‌ها درگذشته؛ هشدارهای مکرری از طرف رهبر جامعه ارائه شد که باکمال تأسف موردتوجه قرار نگرفت.