رهبر انقلابپ

۱۳شهریور
عدم نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی، مردم را به تعاونی بی‌اعتماد کرد / سند اجرایی تعاون روی زمین مانده است

عدم نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی، مردم را به تعاونی بی‌اعتماد کرد / سند اجرایی تعاون روی زمین مانده است

نبود زیر ساخت‌های مناسب، کمبود نیروی انسانی، کمبود سرمایه، عدم حمایت، حضور دلالان، نداشتن دانش کافی، عدم اختیارات قانونی، نبود اعتماد اجتماعی بین اعضای تعاونی از عوامل تعطیلی و کاهش فعالیت تعاونی‌ها است.