رهبری و مردم

۰۳تیر
امروز دشمنان اسلام با مهدویت سر ستیز دارند

امروز دشمنان اسلام با مهدویت سر ستیز دارند

سرگرد ایلکا اظهار داشت: امروز دشمنان اسلام با مهدویت سر ستیز دارند، این ها می خواهند موضوعی به نام انتظار فرج را به دستان فراموشی بسپارند.