رهبری اقتصادی

۲۰مرداد
رهبری اقتصادی به سبک دکتر میثم شکری ساز

رهبری اقتصادی به سبک دکتر میثم شکری ساز

در دنیای کنونی، شرایط سخت و دشوار در بسیاری از مواقع ممکن است رخ داده و مشکلات بسیاری به وجود آورند.