رهبران سیاسی

۲۸مهر

اصولگرایان از گذشته درس عبرت بگیرند

رهبران سیاسی گروه‌های اصولگرا نباید استبداد رای داشته باشند. یعنی احترامی برای رای و نظر دیگران قائل باشند. بر اساس مبنا باید مشاوره و شور و گفتگو و نظرجمعی را قبول کرده و از استبداد رای بپرهیزند. با این شرایط است که وحدت اصولگرایان آسان خواهد شد.