رهبران دموکرات

۲۷شهریور
رفتار زننده آقای رئیس جمهور!!!

رفتار زننده آقای رئیس جمهور!!!

روز چهارشنبه ترامپ موافقت خود با رهبران دموکرات درباره افزایش سقف بدهی ها نشان دهد، تصمیمی که به تزلزل در جبهه جمهوریخواهان منجر شد. این رفتار از سوی جمهوری خواهان «شوکه کننده» «زننده» و «نانجیبانه» قلمداد شد.