رهبران جهان

۱۴خرداد
وجوه تمایز امام(ره) با دیگر رهبران دنیا

وجوه تمایز امام(ره) با دیگر رهبران دنیا

رهبران انقلاب های بزرگ دنیا تنها یک یا دو نقش از سه نقش متفاوت در امر رهبری انقلاب را به انجام رسانیدند، اما امام هم تعیین کننده خط مشی فکری انقلاب بودند و هم توده مردم را بسیج کردند.