رهاسازی و ریختن زباله

۲۳اردیبهشت
آلودگی سواحل مازندران

آلودگی سواحل مازندران

تصاویر زیر رهاسازی و ریختن انواع زباله توسط گردشگران سواحل مازندران را نشان می دهد.