رهاسازی خون در شهریار

۰۱آبان
جنجال خون های آلوده رها شده در شهریار

جنجال خون های آلوده رها شده در شهریار

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار در ارتباط با جنجال خون های آلوده رها شده در شهریار گفت: نمونه ‌ها و مارک لوله‌ها جهت بررسی بیشتر با تک‌تک آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی و بیمارستان‌ها مقایسه شد که خوشبختانه نمونه‌ها مربوط به آزمایشگاه‌های شهریار نبوده و حتی خون‌های موجود خون انسانی نبود.