رنگ گوشت کباب

۰۷مهر
کاریکاتور توجه به رنگ کباب کوبیده !

کاریکاتور توجه به رنگ کباب کوبیده !

کاریکاتور – رئیس سامانه بهداشت ۱۹۰ وزارت بهداشت: «مردم باید به رنگ گوشت کباب کوبیده عرضه شده توجه کرده و در صورتی که به رنگ قرمز بود از مصرف آن به علت پخت نشدن کافی اجتناب کنند