رنگ‌های شیمیایی

۱۲تیر
تلاش دانشمندان برای خداحافظی با رنگ‌های شیمیایی

تلاش دانشمندان برای خداحافظی با رنگ‌های شیمیایی

دانشمندان می‌خواهند نوعی از پنبه‌های رنگی را پرورش دهند که جایگزین مناسبی برای رنگ‌های شیمیایی محسوب می‌شوند.