رنجر

۰۷بهمن
رنجرهای مرزی ناجا + تصاویر

رنجرهای مرزی ناجا + تصاویر

اسامی ‌تمام شخصیت‌های این گزارش بنا به مصالح امنیتی و به منظور حفظ جانشان به صورت غیر واقعی انتخاب شده است. همچنین در نگارش و تهیه تصاویر این گزارش سعی شده تا حتی المقدور از پرداختن به چهره و سایر مشخصات ظاهری این افراد اجتناب شود.