رمز

۰۳شهریور
رمز موفقیت ما حرکت حول محور ولایت است

رمز موفقیت ما حرکت حول محور ولایت است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: این حرکت خودجوشی که ما در این نمایشگاه داریم می بینیم یک امیدی را به آینده به ما می دهد و ما مطمئن هستیم که دشمن با وجود این جوانها کاری نمی تواند بکند فقط یک رمز باید داشته باشه و آن رمزش همپوشانی و هم افزایی بر اساس وحدت حول مهور ولایت است.