رمز راهگشا

۰۱فروردین
رونق تولید، امر رهبری است

رونق تولید، امر رهبری است

عبدالمجید فرایی، شاعر انقلابی و آیینی کشورمان که در موضوعات گوناگون اشعار ارزشمندی را سروده، در راستای شعار سال ۹۸ خورشیدی رباعی با عنوان «امر رهبری» سروده است.