رمز‌گشایی

۱۴شهریور

پایان رمز‌گشایی از جعبه‌ سیاه ایران ۱۴۰

عضو تیم بررسی سانحه ایران ‌۱۴۰ گفت: بازخوانی و Reding out جعبه‌‌‌ سیاه ایران ۱۴۰ به پایان رسیده است، CODING AND DECODING (برنامه‌ریزی و رمز‌گشایی)‌ نیز به تازگی پایان یافت و از روز شنبه وارد مرحله جدید تجزبه و تحلیل می‌شویم.