رمان مستوری

۲۷دی
مستوری؛ کتابی متفاوت و جذاب از جبهه و جنگ

مستوری؛ کتابی متفاوت و جذاب از جبهه و جنگ

کتاب مستوری به ماجرای زندگی پس از جنگ رزمندگان و نگاه امروز شان و اینکه در حال حاضر چگونه فکر می کنند پرداخته و این ویژگی آن را متفاوت و جذاب کرده است.