رق خورشیدی

۲۹تیر

وام ۵ میلیونی برای ایجاد نیروگاه های خانگی

معاون وزیر نیرو با تشریح سیاست‌های تشویقی خرید و تولید برق با بیان اینکه هزینه مصرف گازوئیل مولدهای دیزلی مشترکان توسط دولت پرداخت می‌شود، از پرداخت وام ۴.۵ تا ۵ میلیون تومانی برای تولید برق خورشیدی در منازل خبر داد.