رقیق سازی

۲۹تیر

رقیق‌سازی ۳۰۰۰ کیلو اورانیوم در ایران

پسماند فرآیند غنی سازی ۲۰ درصد، اورانیومی با غنای ۲ درصد ایزوتوپ U۲۳۵ است که ایران متعهد به رقیق سازی این پسماند شده است.