رقم عیدی کارمندان

۰۸آبان
عیدی سال ۹۸ کارمندان مشخص شد

عیدی سال ۹۸ کارمندان مشخص شد

دولت در بخشنامه بودجه سال ۹۸ میزان عیدی سال ۹۸ کارمندان را یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی کرده و رقم نهایی را منوط به تصویب هیات وزیران کرد.